ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับหมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.