ตำบลตะเคียน   
มี 9 หมู่บ้าน   
หมู่ที่ หมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มือถือ
1 บ้านตะเคียน นายกฤษฎา จันทร์ดี 09 3472 7525
2 บ้านสกล นางนัดดา  แลงล้อม 08 5286 3934
3 บ้านรุน นายยัน  ทวีโภค 08 9865 3473
4 บ้านใหม่ดงเย็น นายบุญธรรม  สร้อยจิตร 09 0830 4629
5 บ้านร่มราษฎร์ นายอุทัย  คำใบ 08 0108 3313
6 บ้านโคกวัด นายบุญส่ง  จันทรี 09 0837 1840
7 บ้านโพธิ์ทอง นายคำมี  เสาทอง 08 9541 9814
8 บ้านสกลพัฒนา นายประสิทธิ์  พิเรศรัมย์ 08 0157 0265
9 บ้านตะเคียน นางวีระ  ทามาตย์ 08 6259 3745

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy