คู่มือหรือมาตรฐานการการปฏิบัติงาน

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน