• นายสหภาพ บุญครอง

  นายสหภาพ บุญครอง

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

   นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวจินตนา เกษแก้ว

    นางสาวจินตนา เกษแก้ว

    คนงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
    • นางประภาดา จันทนาม

     นางประภาดา จันทนาม

     นักการภารโรง
  • นางเครือฟ้า กฤชทอง

   นางเครือฟ้า กฤชทอง

   นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
   • จ่าเอกบุญลักษณ์ สมสวย

    จ่าเอกบุญลักษณ์ สมสวย

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    • นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

     นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     • นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

      นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

      พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวจิราภัค จินดาศรี

   นางสาวจิราภัค จินดาศรี

   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   • นายสราวุฒิ สาแก้ว

    นายสราวุฒิ สาแก้ว

    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
    • นายสุทัศ เฉลิมรัมย์

     นายสุทัศ เฉลิมรัมย์

     พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

   นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
   • นายบุญโฮม สร้อยจิตร

    นายบุญโฮม สร้อยจิตร

    พนักงานตกแต่งสวน
    • นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

     นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

     พนักงานจ้างเหมาบริการ
     • นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

      นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

      พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
   • นายสุทัศ รัตนศักดิ์สิทธิ์

    นายสุทัศ รัตนศักดิ์สิทธิ์

    พนักงานขับรถยนต์
    • นายวินัย สิงห์ยาม

     นายวินัย สิงห์ยาม

     คนงานทั่วไป
     • นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

      นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

      คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.