• นายปรีชา ศรีนาคา

  นายปรีชา ศรีนาคา

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  • นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

   นางสาวอารีย์ กว้างขวาง

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวจินตนา เกษแก้ว

    นางสาวจินตนา เกษแก้ว

    คนงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
    • นางประภาดา จันทนาม

     นางประภาดา จันทนาม

     นักการภารโรง
  • นางเครือฟ้า กฤชทอง

   นางเครือฟ้า กฤชทอง

   นักทรัพยากรบุคคคลชำนาญการ
   • นางสาวอาทิยา มวลทอง

    นางสาวอาทิยา มวลทอง

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    • นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

     นางสาวญาดา ธรรมรักษ์

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • นางสาวจิราภัค จินดาศรี

   นางสาวจิราภัค จินดาศรี

   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   • นายสราวุฒิ สาแก้ว

    นายสราวุฒิ สาแก้ว

    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
    • นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

     นายพิเชฐ ละเอียดอ่อน

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

   นางสาวนุชนาฎ พิศเพ็ง

   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
   • นายบุญโฮม สร้อยจิตร

    นายบุญโฮม สร้อยจิตร

    พนักงานตกแต่งสวน
  • จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   จ่าเอกตามดวง จันทร์ดี

   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
   • นายวินัย สิงห์ยาม

    นายวินัย สิงห์ยาม

    คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
    • นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

     นายณัฐกานต์ บุตตัสสะ

     คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
     • นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

      นายพิษณุพงศ์ ผิวงาม

      คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
  • นางสาวเกษรินทร์ สาโสก

   นางสาวเกษรินทร์ สาโสก

   นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ
   • นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

    นางสาวพิไลพร เครือเสาร์

    พนักงานจ้างเหมาบริการ
    • นายเอกรัตน์ แรงจบ

     นายเอกรัตน์ แรงจบ

     พนักงานจ้างเหมาบริการ
     • นายนฤเบศ อยู่ยงค์

      นายนฤเบศ อยู่ยงค์

      พนักงานจ้างเหมาบริการ
  • นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร

   นางสาวสุพัตรา ดัชถุยาวัตร

   นิติกรปฏิบัติการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน