ตามที่ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 1 ศูนย์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน รวมทั้งป้องกันปัญหาและเยียวยาทางกฎหมายในกรณีที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนหรือสมาชิกในชุมชน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice) คือ การรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู  พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเข้าถึงความยุติธรรม

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตะเคียน ขึ้น  ณ  งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารตำบล  ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาและการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอันเป็นกลไก สำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  โดยมีภารกิจหลัก  5 ด้าน ดังนี้

1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
2. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ รับแจ้งเบาะแส
3. การจัดการความขัดแย้ง
4. การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน
5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (การคืนคนดีสู่สังคม)

คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนตำบลตะเคียน  ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 2790/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วย

1. ปลัดอำเภอที่รับผิดชอบตำบลตะเคียน   ประธานกรรมการ
2. พัฒนากรประจำตำบลตะเคียน   กรรมการ
3. ตำรวจชุมชนประจำตำบลตะเคียน   กรรมการ
4. กำนันตำบลตะเคียน   กรรมการ
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน   กรรมการ
6. นายสุรัตน์  รัตนศักดิ์สิทธิ์   กรรมการ
7. นางนัดดา  แลงล้อม อสร./อพม./อสม. กรรมการ
8. นายสหภาพ  บุญครอง เจ้าหน้าที่ อปท.ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ

 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน