คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Title Version Description Size Hits Download
pdf 1. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 70.38 KB 161 Download Preview
pdf 2. การขอใบอนุญาตจัดตังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 79.43 KB 93 Download Preview
pdf 3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 80.56 KB 64 Download Preview
pdf 4.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 63.31 KB 97 Download Preview
pdf 5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 72.82 KB 170 Download Preview
pdf 6.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 78.19 KB 119 Download Preview
pdf 7.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 89.39 KB 162 Download Preview
pdf 8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 79.12 KB 49 Download Preview
pdf 9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 88.80 KB 162 Download Preview
pdf 10.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 75.40 KB 75 Download Preview
pdf 11.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 80.53 KB 128 Download Preview
pdf 12.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 90.17 KB 298 Download Preview
pdf 13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 87.22 KB 104 Download Preview
pdf 14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 2499 90.80 KB 95 Download Preview
pdf 15.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการ 85.57 KB 127 Download Preview
pdf 16.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 90.79 KB 144 Download Preview
pdf 17.การแจ้งขุดดิน 76.20 KB 89 Download Preview
pdf 18.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 80.00 KB 48 Download Preview
pdf 19.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 91.77 KB 108 Download Preview
pdf 20.การแจ้งถมดิน 75.15 KB 77 Download Preview
pdf 21.การรับชำระภาษีป้าย 129.19 KB 18 Download Preview
pdf 22.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 71.67 KB 91 Download Preview
pdf 23.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควา 71.70 KB 107 Download Preview
pdf 24.การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง 74.05 KB 92 Download Preview
pdf คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง 2.16 MB 187 Download Preview
pdf คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2535 1.48 MB 72 Download Preview
doc 1.11(5)แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 205.82 KB 40 Download Preview
pdf 1.11(5)แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 228.98 KB 81 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy