ตามที่ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 1 ศูนย์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชน รวมทั้งป้องกันปัญหาและเยียวยาทางกฎหมายในกรณีที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนหรือสมาชิกในชุมชน

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice) คือ การรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู  พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และเข้าถึงความยุติธรรม

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตะเคียน ขึ้น  ณ  งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารตำบล  ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ภายใต้การดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาและการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอันเป็นกลไก สำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  โดยมีภารกิจหลัก  5 ด้าน ดังนี้

1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
2. การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และ รับแจ้งเบาะแส
3. การจัดการความขัดแย้ง
4. การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน
5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (การคืนคนดีสู่สังคม)ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  (Community Justice)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy