เมื่อวันที่  9  เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดย นายเนม  วันฤกษ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565, ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาตั้งรายจ่ายเป็นรายการใหม่, การขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

 

005
008
009
010
013
014
015
016
019
022

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน