ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรายงานสถานะการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และข้อราชการอื่น ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นั้น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.