ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อพิจารณากำหนดว่าปี ๒๕๖๔ จะมีกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดมีกำหนดกี่วัน และให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน และเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุม ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.