เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน นายเนม วันฤกษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565, เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว, รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565), ญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

--3-0808650
--3-0808653
--3-0808651
--3-0808655
--3-0808654
--3-080865

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน