องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ดำเนินจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจัดอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง การตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด การสาธิตการใช้อุปกรณ์การเก็บวัคซีนที่ถูกต้อง และสาธิตการฉีดวัคซีนเบื้องต้น ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และทำการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านและสถานที่อาศัยสัตว์เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

--2566
--25662
--25663
--25665
--25664
--25661
0AA6573F-7CC4-473C-96FB-6373D5ACF403-L0-001
04E1E9B6-6636-4E8C-9186-7A1BE52FEE2E-L0-001
0A151EF0-531E-40E4-9BAD-B1BABFBF12C9-L0-001
S7594058
S7594054
S7594049
S7594048
S7594047
S7594043
S7594041
S7594037
S7594035
AED586AF-068C-4206-9922-ABDA49801078-L0-001

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

No Gift Policy