ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  นั้น

เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ขอเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ในวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางในสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จัดให้มีการคัดกรอง มีการเพิ่มระยะห่างทางสังคม และขอให้ทุกท่านได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการอบรม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.