การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

****************************

     ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
     ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ได้ประกาศกำหนดโดยผู้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ และดำเนินการดังต่อไปนี้


     1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
         1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
              1 .มีสัญชาติไทย
              2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนตามทะเบียนบ้าน
              3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร์ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
              4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

                  ก. ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

                  ข. ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  ค. ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ

                  บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี
              5. สำหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำมอบหมายรับลงทะเบียนและนำมายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ

         1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
              (1) มีสัญชาติไทย
              (2) มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามทะเบียนบ้าน
              (3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
              (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

         1.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
              (1) เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว
              (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ ตามทะเบียนบ้าน
              (3) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่

     2. ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ด้วยตัวเองต่อผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
         2.1 ผู้สูงอายุ กำหนดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนและผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน โดยได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป หรือได้รับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ในงบประมาณ 2566) ตามอัตราขั้นบันได คือ อายุ 60 – 69 ปี จำนวน 600 บาท อายุ 70 – 79 ปี จำนวน 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี จำนวน 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 บาท ให้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียน ดังนี้
(2.1.1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 พฤศจิกายน 2564
         2.2 คนพิการ กำหนดรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และคนพิการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ได้รับการประกาศถอดถอนรับเบี้ยความพิการจากท้องถิ่นเดิมเรียบร้อยแล้ว โดยลงทะเบียนในเดือนใดจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)
         2.3 ผู้ป่วยเอดส์ กำหนดรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ได้รับการประกาศถอดถอนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์จากท้องถิ่นเดิมเรียบร้อยแล้ว โดยลงทะเบียนในเดือนใดจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปในอัตราเดือนละ 500 บาท

     3. หลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

              (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
              (2) บัตรประจำตัวคนพิการ (เฉพาะคนพิการ)
              (3) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
              (4) ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ป่วยเอดส์)
              (5) สมุดบัญชีเงินฝาก (ธกส.สาขากาบเชิง)

     ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์แทน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.