อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๔ จึงขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน