ตามมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดและขยายไปในวงกว้าง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม  ร่วมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม กรณีที่มีการรวมกลุ่มให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน (ศป.ปส.อบต.ตะเคียน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  และกิจกรรมอ่านสารและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. และจัดกิจกรรมรณรงค์ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน