ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุง บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จึงประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าว โดยการสแกน QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน