แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10

ตัวชี้วัดย่อยข้อ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้างหน่วยงาน
O2
ข้อมูลผู้บริหาร
O3
อำนาจหน้าที่
O4
O5
ข้อมูลการติดต่อ
O6
การประชาสัมพันธ์  
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q&A
O9
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10
แผนงานดำเนินงานประจำปี
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน 
O12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน  
O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ  
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 
O16 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 
E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีรอบ 6 เดือน
O20 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30
O31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
O33
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34
O35
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36
O37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38
แผนป้องกันการทุจริต
O39
O40
O41
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.