องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยยกฐานะจากสภาตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เป็นลำดับที่ ๓๑๑๔ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป มีเนื้อที่รวม ๕๔ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะเคียนทั้งหมดของอำเภอกาบเชิง โดยมีอาณาเขตตามที่ระบุในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายปราสาทเบง เกษตรถาวร บริเวณพิกัด UB ๕๒๐๐๕๖ โดยถือเอาถนนเป็นแนวแบ่งเขต สิ้นสุดที่ลำห้วยพอก บริเวณพิกัด UB ๕๖๘๐๔๓ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๖ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยพอก บริเวณพิกัด UB ๕๖๘๐๔๓ ไปทางทิศใต้ตามทางเกวียนเก่ามาจดห้วยยาง โดยถือลำห้วยเป็นแนวแบ่งเขต ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มาจดลำด้วยจองกอไปตามลำห้วย สิ้นสุดที่เขาสตัตตะบัล บริเวณพิกัด UA ๕๘๓๙๖๐ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากช่องปลดต่าง บริเวณ UA ๕๒๐๙๒๐ ไปทางทิศเหนือตามลำห้วยตาเกาว์ ไปตามถนนเข้าเขื่อนตาเกาว์ จดลำห้วยพอก โดยถือลำห้วยเป็นแนวแบ่งเขต สิ้นสุดที่ถนนสายปราสาทเบง เกษตรถาวร บริเวณพิกัด UB ๕๒๐๐๕๖ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

หนังสือราชการ สถ.