แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    น้ำประปา
    ถนน
    ไฟฟ้า
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  คำสั่งการแบ่งงานการบริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และประกาศคณะกรรม การพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ข้อ ๒๒๕ ในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้คำนึงถึงความต้องการ และความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เอกสารแนบ     บันทึกข้อความ มอบหมายงาน.pdf
โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ประจำวันที่   27-01-2554

 

 
   
ดูข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
Powered by MediaCreativeCenter
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด