แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    น้ำประปา
    ถนน
    ไฟฟ้า
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๓
 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน ข้อ ๑๓ กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง และใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพงานและปริมาณงาน ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๓ ดังนั้น เพื่อการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และใช้แผนอัตรากำลังดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวางแผนกำลังคน การพัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลได้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) ปรับปรุงครั้งที่ ๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  
เอกสารแนบ     2553124.pdf
โดย จนท.วผ.   ประจำวันที่   24-11-2553

 

 
   
ดูข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
Powered by MediaCreativeCenter
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด