แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    น้ำประปา
    ถนน
    ไฟฟ้า
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
สภาพทางสังคม
 

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,132 คน เป็นชาย 2,647 คน เป็นหญิง 2,485 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิงแยกตามช่วงอายุตามตารางข้างล่าง  ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เท่ากับ 120 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ตาราง  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนแยกเพศชาย หญิง  ตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ (ปี)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

เด็ก (แรกเกิด - 6 ปี)

247

175

422

เด็กโต (7 - 12 ปี)

215

234

449

วัยรุ่น (13 - 17 ปี)

226

203

429

ผู้ใหญ่ (18 - 59 ปี)

1,671

1,570

3,241

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

287

299

582

ไม่ระบุสัญชาติ

1

4

5

รวม

2,647

2,485

5,132

ที่มา           สำนักงานทะเบียนอำเภอกาบเชิง ข้อมูล ณ  วันที่  30 มีนาคม 2555

ตาราง  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนแยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน

รวม (คน)

1

บ้านตะเคียน

351

340

691

2

บ้านสกล

152

169

321

3

บ้านรุน

230

245

475

4

บ้านใหม่ดงเย็น

270

254

524

5

บ้านร่มราษฎร์

282

253

535

6

บ้านโคกวัด

191

161

352

7

บ้านโพธิ์ทอง

270

227

497

8

บ้านสกลพัฒนา

398

382

780

9

บ้านตะเคียน

503

454

957

รวม

2,647

2,485

5,132

 ที่มา          สำนักงานทะเบียนอำเภอกาบเชิง ข้อมูล ณ  วันที่  30 มีนาคม 2555

การศึกษา

ตำบลตะเคียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาตั้งให้บริการแก่ประชาชนในตำบล จำนวน 3 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจนจบถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ คือ

สถานศึกษา

ก่อนประถม

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

(คน)

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

3. โรงเรียนบ้านตะเคียน

62

32

35

45

30

32

37

31

26

52

382

4. โรงเรียนบ้านสกล

53

26

27

22

30

29

20

-

-

-

207

5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

30

13

7

12

-

-

-

-

-

-

62

รวม

243

71

69

79

60

61

57

31

26

52

749

>>>ข้อมูลจากส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ตะเคียน  ณ  เดือน มิถุนายน 2555

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง คือ

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน

2)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล       ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน

3) ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  จำนวน 9 แห่ง

4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน  จำนวน 9 แห่ง

ข้อมูลส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ตะเคียน  ณ  เดือนเมษายน 2555

-  คนอายุ 15-60 ปี อ่านเขียนภาษาไทยได้ และคิดเลขอย่างง่ายได้

ไม่ได้เรียนหนังสือ

(ครัวเรือน)

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ (ครัวเรือน)

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

36

4

3

3

1

1

1

9

9

6

>>>ข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ.  ตำบลตะเคียน  ณ เดือนพฤษภาคม 2555

การศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาชนทั้งตำบลเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนาให้บริการประชาชน จำนวน 7 แห่ง

               1) วัดสันติวิเวก              ตั้งอยู่หมู่ที่ 9    ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 1,9

               2) วัดศรีสกล                 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8    ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 2,8

               3) วัดสว่างอรุณ              ตั้งอยู่หมู่ที่ 6    ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 3,6

               4) วัดใหม่ดงเย็นวนาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4    ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 4

               5) วัดราษฎร์บำรุง           ตั้งอยู่หมู่ที่ 5    ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 5

               6) วัดโพธิ์ทองวนาราม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 7    ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่ 7

>>>ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลตะเคียน  ณ  เดือนเมษายน 2555

การสาธารณุข

ในเขตตำบลตะเคียน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ

               1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านร่มราษฎร์ มีเจ้าหน้าที่ 4 คน คอยให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1, 3, 5, 6, 7, 9 ตำบลตะเคียน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 66 คน

               2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสกล ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านสกลพัฒนา มีเจ้าหน้าที่ 3 คน คอยให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 4, 8, ตำบลตะเคียน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 31 คน

               3) หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล (EMS) โทร. 1669  มีเจ้าหน้าที่ 10 คน

               4) องทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

               5) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน 9 แห่ง

การบริการด้านสาธารณสุข นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจะรับการบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่แล้ว ยังสามารถรับบริการที่โรงพยาบาลกาบเชิงได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน และอาสาสมัครสาธารณสุข ทำหน้าที่ในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

>>>ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลตะเคียน  ณ เดือนเมษายน 2555

สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

การสงเคราะห์

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ม.7

ม.8

ม.9

รวม

ผู้สูงอายุ

69

35

49

62

49

41

51

61

103

520

ผู้พิการ

58

33

56

29

32

29

28

58

69

392

ผู้ป่วยเอดส์

3

1

-

2

-

-

2

1

4

13

รวมทั้งสิ้น

130

69

105

93

81

70

81

120

176

925

>>>ข้อมูลจากสำนักงานปลัด อบต.ตะเคียน  ณ เดือนพฤษภาคม 2555

การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1) หน่วยบริการประชาชน (ตำรวจ)                            จำนวน 1 แห่ง

2) ศูนย์ อปพร.อบต.ตะเคียน                                    จำนวน 1 แห่ง

3) ศูนย์ อปพร.ประจำหมู่บ้าน                                  จำนวน 9 แห่ง

4) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์                                  จำนวน 1 คัน

5) รถหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)                  จำนวน 1 คัน

6) สมาชิก อปพร.อบต.ตะเคียน                                 จำนวน 241 คน

7) อุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำธรรมชาติ

1) ลำน้ำ ห้วย ได้แก่ ห้วยจองกอ ห้วยรุน ห้วยพอก ห้วยยาง ห้วยชมพู ห้วยสะพาน ห้วยผีปอบ และห้วยยายเตียง

2) บึง หนอง อ่างเก็บน้ำ ได้แก่ หนองตะเคียน อ่างเก็บน้ำบ้านร่มราษฎร์ อ่างเก็บน้ำบ้านสกล อ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง และหนองผือ

>>>ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตำบลตะเคียน  ณ เดือน มิถุนายน 2555

 

 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
Powered by MediaCreativeCenter