แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    น้ำประปา
    ถนน
    ไฟฟ้า
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    การศึกษา
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
สภาพทั่วไป
 

 ตำบลตะเคียน ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2533 ขึ้นอยู่กับอำเภอกาบเชิง  โดยแยกจากตำบลคูตัน และการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

ข้อมูลลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ที่ตั้ง ที่สาธารณประโยชน์บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 57 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,625 ไร่   โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นหมู่บ้าน ประกอบด้วย 9  หมู่บ้าน ห่างจากอำเภอกาบเชิง เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 63.3 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 440 กิโลเมตร 

อาณาเขต

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้   ติดต่อกับ อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ เทศบาลตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลตะเคียน ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  ประมาณ 190 เมตร ลักษณะพื้นที่ทางตอนใต้ของตำบล เป็นพื้นที่ราบสูงของแนวเทือกเขาพนมดงรัก  มีป่าทึบสลับป่าเบญจพรรณ  ตามบริเวณแนวชายแดนที่ติดต่อกับประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ต่อจากบริเวณลงมาเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ ลาดเทมาทางทิศเหนือ เหมาะกับการทำนา  ทำไร่  และทำสวน   

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลตะเคียน อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะของลมฟ้า อากาศ และปริมาณน้ำฝน จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมซึ่งเป็นลมพัดประจำฤดูสองฤดู  โดยพัดมาจากทิศตะวันเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และลมมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งลมชนิดนี้จะพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝน มีผลทำให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกทั่วไป

ฤดูกาลในตำบลตะเคียน มี  3 ฤดู  ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  และอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก  แต่โดยทั่วๆ ไป  พอสรุปได้ดังนี้

ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดมากในบางช่วงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป

ฤดูฝน  อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนไม่แน่นอน บางปีมาก บางปีน้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้

ฤดูหนาว  อยู่ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ความหนาวเย็นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และร่องความกดอากาศต่ำจากประเทศจีน

เขตการปกครอง

ตำบลตะเคียน ประกอบด้วย  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

รหัสพื้นที่

หมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

เนื้อที่ (ตร.กม.)

จำนวนครัวเรือน

1

32061001

บ้านตะเคียน

นายกฤษดา  จันดี

2,500

228

2

32061002

บ้านสกล

นายเบียด  สมนึก

1,150

141

3

32061003

บ้านรุน

นายเนม  วันฤกษ์

800

111

4

32061004

บ้านใหม่ดงเย็น

นายคาร  ธรรมดา

3,330

137

5

32061005

บ้านร่มราษฎร์

นายอุทัย  คำใบ

680

114

6

32061006

บ้านโคกวัด

นายบุญส่ง จันทรี (กำนัน)

1,051

85

7

32061007

บ้านโพธิ์ทอง

นายคำมี  เสาร์ทอง

1,035

116

8

32061008

บ้านสกลพัฒนา

นายประสิทธิ์ พิเรศรัมย์

1,250

236

9

32061009

บ้านตะเคียน

นางวีระ  ทามาตย์

2,447

211

รวม

14,247

1,379

ที่มา  1. ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดสุรินทร์   http://www.surinpoc.com  ณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2555

          2. สำนักงานทะเบียนอำเภอกาบเชิง   ณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2555

 

 

สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
Powered by MediaCreativeCenter